Chấp Nhận Các Điều Khoản

Dịch vụ mà Công Ty AlarmFront ('AlarmFront') cung cấp cho bạn liên quan đến trang web này ('Site') đều phải tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng ('Điều Khoản'). Khi truy cập, sử dụng hoặc đăng ký để sử dụng Phần Mềm (như được xác định ở đây), Dịch vụ (như được xác định ở đây) từ trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều Khoản này. Nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản này, đừng sử dụng trang web này.

Mô Tả Dịch Vụ

AlarmFront có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập đến nhiều tài nguyên, tài liệu và tải xuống khác nhau, bao gồm tin tức và thông tin kinh doanh, giáo dục và kỹ thuật (tổng hợp, 'Dịch Vụ'). Các Dịch Vụ này, bao gồm bất kỳ cập nhật và cải tiến nào, đều phải tuân theo các Điều Khoản.

Sử Dụng Phần Mềm

Bất kỳ phần mềm hoặc các tài liệu liên quan nào được cung cấp để tải xuống từ trang web này hoặc được cung cấp cho bạn ('Phần Mềm') là công trình được bản quyền của AlarmFront và/hoặc các nhà cung cấp bản quyền của nó (nếu có). Quyền tải xuống và/hoặc sử dụng Phần Mềm của bạn sẽ phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của hợp đồng giấy phép người dùng cuối ('Hợp Đồng Giấy Phép Người Dùng Cuối') áp dụng. Bất kỳ việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối Phần Mềm không tuân thủ theo Hợp Đồng Giấy Phép Người Dùng Cuối là bị cấm.

Chính Sách Riêng Tư

Chính Sách Riêng Tư

Hạn Chế Sử Dụng

Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, sao chép, công bố, cấp phép, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, chuyển giao hoặc bán bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thu được từ các Dịch Vụ. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong những Điều Khoản này, quyền ủy quyền của bạn để sử dụng trang web này sẽ tự động chấm dứt và bạn phải ngay lập tức tiêu hủy mọi tài liệu bạn sở hữu thu được từ trang web này.

Chính Sách Trả Hàng

Chúng tôi không cung cấp hoàn trả đối với phần mềm nếu mã khóa đăng ký đã được gửi đến khách hàng. Trước khi quyết định mua phần mềm của chúng tôi, vui lòng chắc chắn tải xuống, cài đặt và thử nghiệm phiên bản đánh giá mà chúng tôi cung cấp.

Các trường hợp ngoại lệ đối với chính sách hoàn tiền sẽ được xử lý trên cơ sở từng trường hợp và chỉ được chấp nhận khi có tình huống khẩn cấp hoặc tình huống đặc biệt.

Chúng tôi đã nỗ lực lớn để tạo ra phiên bản thử nghiệm giúp khách hàng đảm bảo sự hài lòng và khả năng tương thích với hệ thống của họ. Điều này cho phép khách hàng của chúng tôi đưa ra quyết định mua hàng có thông tin đầy đủ. Khi quyết định mua đã được thực hiện, chúng tôi không cung cấp hoàn tiền hoặc đổi hàng. Chúng tôi cảm thấy chính sách này là nhất quán với các nhà bán lẻ phần mềm lớn trên thế giới.

Khác với hàng hóa vật lý, phần mềm được phân phối điện tử và giấy phép phần mềm có thể được sao chép. Một khi giấy phép đã được cấp, chúng tôi không thể thu hồi tất cả các bản sao.

Vì vậy, AlarmFront không chấp nhận việc trả lại sản phẩm hoặc đổi hàng. Chúng tôi kỳ vọng bạn sẽ hài lòng với sản phẩm trước khi mua. Không có ngoại lệ đối với chính sách này.

Thỏa Thuận Giấy Phép Người Sử Dụng Cuối Cùng (EULA)

GSM Guard
Bản quyền © 2009-2017 AlarmFront.
Mọi quyền được bảo lưu.


GIẤY PHÉP PHẦN MỀM

Bản Dùng Thử Hạn Chế

Phiên bản dùng thử hạn chế của phần mềm này chỉ được sử dụng để đánh giá tại rủi ro của người dùng trong một khoảng thời gian dùng thử. Khi kết thúc thời gian dùng thử, người dùng phải mua giấy phép để tiếp tục sử dụng phần mềm hoặc gỡ bỏ nó khỏi hệ thống của mình.

Phiên bản dùng thử hạn chế có thể được phân phối một cách tự do, miễn là gói phân phối không bị sửa đổi. Không có cá nhân hoặc công ty nào được phép thu phí cho việc phân phối GSM Guard mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu bản quyền.


Phiên Bản Đã Đăng Ký

Sau khi thanh toán phí giấy phép thích hợp, người dùng được cấp một giấy phép không độc quyền để sử dụng GSM Guard trên một máy tính (tức là một CPU) vào bất kỳ mục đích hợp pháp nào, vào một thời điểm. Phần mềm đã đăng ký không được cho thuê hoặc cho thuê lại, nhưng có thể được chuyển nhượng một cách vĩnh viễn, nếu người nhận nó đồng ý với các điều khoản của giấy phép này. Nếu phần mềm là một bản cập nhật, việc chuyển nhượng phải bao gồm cả bản cập nhật và tất cả các phiên bản trước đó.

Khách hàng đã đăng ký được quyền nhận các bản cập nhật miễn phí trong vòng 3 tháng kể từ ngày mua. Điều này có nghĩa là trong 3 tháng, bạn có thể tải về và cài đặt các phiên bản GSM Guard đã đăng ký mới nhất từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn không muốn mua các bản cập nhật, bạn có thể sử dụng chương trình mãi mãi; nó sẽ không bao giờ hết hạn, nhưng bạn sẽ không thể sử dụng phiên bản mới nhất. Nếu bạn đã mua phần mềm hơn 3 tháng trước, bạn không còn được quyền nhận bản cập nhật miễn phí nữa; tuy nhiên, bạn có thể mua các bản cập nhật đến phiên bản mới nhất với giá đặc biệt, giảm giá lớn. Loại giấy phép cập nhật phải phù hợp với loại giấy phép hiện tại của bạn.

Mặc dù đã thực hiện mọi cẩn thận trong việc xây dựng và kiểm tra phần mềm này, nó được cung cấp với điều kiện người dùng đồng ý đánh giá tính phù hợp của điều khiển đối với mục đích của mình. Người sở hữu bản quyền không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính phù hợp của phần mềm cho bất kỳ mục đích nào và người dùng đồng ý rằng người sở hữu bản quyền không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng phần mềm này.

ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT PHÁP ÁP DỤNG, PHẦN MỀM VÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ VẬY" VÀ NGƯỜI SỞ HỮU BẢN QUYỀN TỪ CHỐI MỌI BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC BẢO HÀNH NGƯỜI SỞ HỮU BẢN QUYỀN, KHẢ NĂNG PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐẢM BẢO THEO MÔ TẢ, TÊN VÀ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA.

ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT PHÁP ÁP DỤNG, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NGƯỜI SỞ HỮU BẢN QUYỀN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI